ПРАНАМ МАНТРИ

ПАРАМАДВАЙТИ МАХАРАДЖ ПРАНАМА
нама ом вишнупадайа дивийа джнана прадаине
шримате прамадваити свамин ниаши рупине
шаранагата бхакте бийа шудха бхакти видаине
вишудха бхактисидханта дхара дхара нишевине

Превод
Отдавам смирените си почитания на Негова Милост Ом Вишнупада Шри Шримад Бхакти Алока Парамадваити Свами Махарадж, който разпространява божественото знание. Като саняси той пътува по целия свят давайки божествената любов на отдадените бхакти. Той носи заключенията на преданоотдадеността на Шрила Бхактисидханта Сарасвати чрез Шрила Прабхупада, Шрила Шридар Махарадж и Шрила Пури Махарадж.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ ГУРУ ПРАНАМА
ом аджнана-тимирандхасйа джнананджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намаха

Превод
Предлагам моите смирени почитания на моя духовен учител, който отвори моите очи с факела на знанието, които бяха заслепени от тъмнината на невежеството.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ РУПА ПРАНАМА
шри-чаитанйа-мано-бхиштам стхапитам йена бху-тале
свайам рупах када махйам дадати сва паданти-кам

Превод
Кога Шрила Рупа Госвами Прабхупада, който основа тази мисия в материалния свят за да изпълни желанието на Бог Чаитанйа, ще ми даде подслон в неговите лотусови нозе?

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ КРИШНА ГОВИНДА ПРАНАМА
намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кришнайа говиндайа намо намаха

Превод
Отдавам смирените си почитания на Бог Кришна, който е обожаемият Бог на всички брахмини, доброжелателя на кравите и на брахмините, и благодетеля на целия свят. Отдавам отново и отново смирените си почитания на Върховната Божествена Личност, известен като Кришна и Говинда.

——————————————————————————————————————————————————-

МАНГАЛАЧАРАНА
ванде’хам шри-гурох шри-йута-пада-камалам шри-гурун вайшнавамш ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам там са-дживам
садваитам савадхутам париджана-сахитам кришна-чаитанйа-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-шри-вишакханвитамш ча

Превод
Отдавам моите смирени почитания пред лотусовите нозе на моя духовен учител и на всички други учители на пътя на преданоотдаденото служене. Отдавам моите смирени почитания на всички Ваишнави и на всички Госвами в едно с Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Рагуната Даса Госвами, Джива Госвами и техните придружители. Отдавам моите смирени почитания на Шри Адваита Ачарйа Прабху, Шри Нитйананда Прабху, Шри Чаитанйа Махапрабху и всички останали Негови преданоотдадени, начело с Шриваса Тхакура. Отдавам моите смирени почитания в лотусовите нозе на Господ Кришна, Шримати Радхарани и всички гопи, начело с Лалита и Вишакха.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИЛА ПРАБХУПАДА ПРАНАТИ
нама ом вишну-падайа кришна-прештайа бхутале
шримате бхактиведанта-свамин ити намине

намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине

Превод
Отдавам моите смирени почитания на Негова Божествена Милост Бхактиведанта Свами Прабхупада, който е много скъп на Господ Кришна, взимайки подслон в лотусовите Му нозе.

Нашите смирени почитания са за теб, О духовни учителю, слуга на Сарасвати Госвами. Ти милостиво ни проповядваш посланието на Господ Чаитанйадева и даваш милост на западните страни, които са пълни с имперсонализъм и празнота.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИЛА ШРИДДАР МАХАРАДЖ ПРАНАТИ
девам дивйа-танум сучанда-ваданам баларка-челанчитам
сандрананда-пурам сад ека варанам ваирагйа-видйамбудхим
шри сиддханта-нидхим субхакти-ласитам сарасватанам варам
ванде там шубхадам мад-ека-шаранам нйасишварам шридхарам

Превод
Обожавам Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридар Дев Госвами Махарадж, господарят на санйасите облечен в дрехи с цвят на изгряващо слънце, мое единствено избавление, което ми носи толкова щастие. Той говори с красиви и поетични слова; той е пълен с екстаз, океан от знание и отречение, съкровище на знанието на преданоотдадените заключения, най-добрия от всички последователи на Бхактисиддханта Сарасвати

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИЛА БХАКТИ ПРОМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ
нама ом вишну-падая гаура-прештайа бху-тале
шримад бхакти-прамодая пури госвамин ити намине

дивйа-джнана прадатра ча прабхаве джанма джанмани
джнана-ваирагя-дехайа шастра-сиддханта самвиде

патитанам самуддхаре йати-весадхарайа ваи
прачарачара карййе ча джагарукайа сарвада

йатходдхавасйа-кумарад бхагавадарччане рати
ваишнаванам сарва критйе даксата парама татха

Превод
Отдавам моите смирени почитания в дандават пред Лотусовите нозе на този, който безкрайно озарява този тъмен свят с лъчите на трансцеденталното знание, който е обожаемият любим суверен на моят живот раждане след раждане, истинско олицестворение на свещенното знание и себеотрицание, който облякъл величествените одежди на пътуващ монах се е превърнал в милостив избавител на падналите души.

Пред този, който е винаги бдителен в практикуването и проповядването на Бхагават-Дхарма и в който манифестира още от детството му божествената любовна привързаност към свято служене на Бог Шри Кришна, каквато притежава Шри Уддхава.

Обожавам с дълбоко преклонение този невероятно умел светец,[който е] изкусен във всички преданоотдадени ритуали, величествена персонификация на всички писани свидетелства мой милостив любим божествен господар Шримад Бхакти Промод Пури Госвами Вишнупада, придружител на неговия Господ Шри Гаурсундара.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИЛА БХАКТИСИДДХАНТА САРАСВАТИ ПРАНАТИ
нама ом вишну-падайа кришна-прещайа бхутале
шримате бхактисиддханта-сарасвате намине

шри-варшабханави-деви-дайитайа крипадхайе
кришна-самбандха-виджнана-дайине прабхаве намаха

мадхурйоджвала-премадхйа-шри-рупануга-бхактида-
сри-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо ‘сту те

намас те гаура-вани-шри-муртайе дина-тарине
рупануга-вируддхапасиддханта-дхванта-харине

Превод
Отдавам моите смирени почитания на Негова Божествена Милост Бхактисиддханта Сарасвати, който е много скъп на Господ Кришна, взимайки подслон в лотусовите Му нозе.

Отдавам моите смирени почитания на Шри Варшабханави-деви-дайита Даса, към когото Шримати Радхарани е благосклонна и който е океан от трансцедентална милост и ни предава науката за Кришна.

Отдавам моите смирени почитания на теб, персонифицирана енергия на милостта на Шри Чаитанйа, който ни даде преданоотдаденото служене което се украсява от съпружеската любов на Радха и Кришна, идващи в линията на откровението на Шрила Рупа Госвами.

Отдавам моите смирени почитания на теб, който си персонифицираното учение на Бог Чаитанйа. Ти освобождаваш падналите души. Ти не толерираш никое твърдение, което противоречи на преданоотдаденото служене произнесено от Шрила Рупа Госвами.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИЛА ГОРАКИШОР ПРАНАТИ
намо гора-кишорайа шакшад-вайрагйа-муртайе
випраламбха-расамбходе падамбуджайа те намаха

Превод
Отдавам моите смирени почитания на Горакишора Даса Бабаджи Махарадж, който е персонифицираното отречение. Той винаги е потопен в чувството на раздяла и дълбока любов към Кришна.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИЛА БХАКТИВИНОДА ПРАНАТИ
намо бхактивинодайа сач-чид-ананда-намине
Гора-шакти-сварупайа рупануга-варайа те

Превод
Отдавам моите смирени почитания на Саччидананда Бхактивинода, който е трансцеденталната енергия на Чаитанйа Махапрабху. Той е стриктен последовател на Госвамите, начело с Шрила Рупа.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИЛА ДЖАГАННАТХА ПРАНАТИ
горавирбхава-бхумес твам нирдеста садж-джана-прийах
ваишнава-сарвабхаумах шри-джаганнатайа те намаха

Превод
Отдавам моите смирени почитания на Джаганнатха Даса Бабаджи, който е уважаван от цялото Ваишнава общество и който откри мястото, където се е появил Бог Чаитанйа.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ ВАИШНАВА ПРАНАТИ
ванча калпатарубхйаш ча крипа-синдхупйа еве ча
патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха

Превод
Отдавам моите смирени почитания на всички Ваишнави, преданоотдадени на Бога. Те са точно като дървото на желанието, което може да изпълни желанията на всеки и те са пълни със състрадание към обусловените паднали души.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ ГОРАНГА ПРАНАМА
намо маха-ваданйайа кришна према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа-намне гора-твише намаха

Превод
О, най-милостиво проявление! Ти си самият Кришна появил се като Шри Кришна Чаитанйа Махапрабху. С облик на златния свят на Шримати Радхарани, Ти широко раздаваш чистата любов на Кришна. Предлагаме Ти смирените си почитания.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ ПАНЧА-ТАТТВА ПРАНАМА
панча-таттватмакам кришнам бхакта-рупа-сварупакам
бхактаватарам бхактакхйам намами бхакта-шактикам

Превод
Отдавам моите смирени почитания на Върховния Бог, Кришна, във формата му на преданоотдаден, преданоотдадена инкарнация, преданоотдадено проявление на чист отдаден и преданоотдадената енергия.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ КРИШНА ПРАНАМА
хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика канта радха-канта намо ‘стуте

Превод
О, мой скъпи Кришна, океан от милост, ти си приятеля на изстадалите и източник на създанието. Ти си господарят на пастирчетата и любимия на гопите и по-специално на Радхарани. Отдавам Ти смирените си почитания.

——————————————————————————————————————————————————-

САМБАНДХАДИДЕВА ПРАНАМА
джайатам суратау пангор мама манда-матер гати мат-сарвасва-падамбходжау радха-мадана-моханау

Слава на всемилостивата Радха и Мадана-мохана! Аз съм слаб и невеж, въпреки че те са тези, които ми показват посоката, и Техните лотусови крака са всичко за мен.

——————————————————————————————————————————————————-

АБХИДХЕЙАДХИДЕВА ПРАНАМА
дивйад-вриндаранйа-калпа-друмадхах шримад-ратнагара-симхасана-штхау
шримад-радха-шрила-говинда-девау прештхалибхих севйаманау смарами

Превод
В храма на скъпоценостите във Вриндаван, под дървото на желанието, Шри Шри Радха-Говинда, служат на Техните най-доверени придружители, седейки на блестящ трон. Отдавам Им смирените си почитания.

——————————————————————————————————————————————————-

ПРАЙОДЖАНАДХИДЕВА ПРАНАМА
шриман раса-расарамбхи вамши-вата-тата-штхитах
карсан вену-сванаир гопир гопинатхах шрийе ‘сту нах

Превод
Шри Шрила Гопинатха, изначалният трансцедентален танцьор на раса танцът е застанал на брега на Вамшивата и привлича вниманието на пастирките със звука на Неговата празнуваща флейта. Нека всички Те ни удостоят с благословията Си.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ РАДХА ПРАНАМА
тапта канчана-горанги радхе вриндаванешвари
вришабхану-суте деви пранамами хари-прийе

Превод
Отдавам моите смирени почитания на Радхарани, чийто цвят е като на разтопено злато, която е царица на Вриндаван. Ти си дъщеря на Цар Вришабхану и си много скъпа на Кришна.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ КРИШНА ГОВИНДА ПРАНАМА
намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кришнайа говиндайа намо намаха

Превод
Отдавам смирените си почитания на Бог Кришна, който е обожаемият Бог на всички брахмини, доброжелателя на кравите и на брахмините, и благодетеля на целия свят. Отдавам отново и отново смирените си почитания на Върховната Божествена Личност, известен като Кришна и Говинда.

——————————————————————————————————————————————————-

ШРИ ТУЛАСИ ПРАНАМА
вриндайай туласи-девйай
прийайай кешавасйа ча
кришна-бхакти-праде деви
сатйаватйай намо намах

Превод
Предлагам моите смирени почитания на Вринда, Шримати Туласи Деви, която е много скъпа на Бог Кешава. О богиньо, ти даряваш преданото служене на Бог Кришна и притежаваш най-висшата истина.

——————————————————————————————————————————————————-

ПАНЧА-ТАТТВА МАХА-МАНТРА
шри-кришна-чаитанйа прабху нитйананда
шри-адваита гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда

——————————————————————————————————————————————————-

ХАРЕ КРИШНА МАХА-МАНТРА
харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе