Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж Прабхупад на посещение на Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж в Шри Чайтаня Сарасват Матх в Навадвип

01 Devotees of Sri Chaitanya Saraswat Math greet Srila Prabhupad just to the right of the Deities' Temple.

Преданоотдадените от Шри Чайтаня Сарасват Матх посрещат Шрила Прабхупад пред олтара с божествата

 

02 Paying obeisances to Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govindasundar-jiu.

Шрила Прабхупад отдава почитания на Шри Шри Гуру Гауранга Гандхарва Говиндасундар-джи

 

03 Srila Prabhupad reverentially looks up to Srila Sridhar Maharaj's verandah.

Шрила Прабхупад почтително поглежда към верандата на Шрила Шридхар Махарадж

 

04 Arriving upstairs in front of Srila Guru Maharaj's bhajan kutir.

По стълбите към мястото за медитация на Шрила Шридхар Махарадж

 

05

Шрила Прабхупад слуша от своя шикша-гуру Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Шридхар Махарадж слуша за славното проповядване на Шрила Прабхупад по целия свят